นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Thailand

บริษัท ไอเพย์88 (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท) ได้มีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (นโยบาย ฉบับนี้) ในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างที่บริษัทให้บริการ (บริการ) ดังต่อไปนี้ iPay88 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศนี้ต่อลูกค้าได้ตลอดเวลาและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท (https://ipay88.co.th) หรือทางอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งทางเราจะทำการแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจน

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล

การใช้ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้:
1. เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขาย;
2. การให้บริการติดต่อสื่อสารในการซื้อและการขาย;
3. การดำเนินการธุรกรรมในการชำระเงิน;
4. การชำระบัญชี, การคืนเงิน หรือการยกเลิก, ข้อโต้แย้งและ/หรือการเรียกเก็บเงินคืนของธุรกรรมการชำระเงิน;
5. การบริการในการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจาและ / หรือ tokenization;
6. การบริหารงานทั่วไป;
7. การจัดการและดูแลบัญชีและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่านกับทางเรา;
8. การตอบคำถามและข้อร้องเรียนของท่านและเพื่อแก้ไขข้อพิพาทโดยทั่วไป i. การปรับปรุง รวบรวม และพัฒนาความถูกต้องของข้อมูล;
9. การจัดทำข้อมูล, รายงาน และสถิติที่ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในลักษณะที่ไม่ได้ระบุถึงเป็นรายบุคคล;
10. การดำเนินการวิจัยและสำรวจซึ่งใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น แต่ไม่จำกัดเพียงการทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ธุรกรรมของท่านกับทางเรา;
11. การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมายที่มีผลผูกพันกับทางเรา;
12. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยง;
13. วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราเห็นว่าจำเป็นและ/หรือตามที่กฎหมาย, ข้อบังคับ, คำแนะนำและ/หรือหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด
(a) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ เพศ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน วันเกิด

(b) รายละเอียดการติดต่อ เช่น บ้านเลขที่ เบอร์มือถือ ที่อยู่อีเมล ภูมิลาเนาเดิม ที่อยู่ที่ติดต่อทางจดหมาย ที่อยู่สาหรับจัดส่งสินค้า

(c) ข้อมูลบัตรเครดิต

(d) หมายเลขบัญชีธนาคาร

(e) รูปถ่าย; และ

(f) ข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ตามที่บริษัทกำหนด

2. ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ถูกเก็บรวบรวมและวิธีการเก็บรวบรวม

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ ข้อมูลของผู้ใช้บริการ หมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ ประวัติการใช้งานบริการด้านการสื่อสารและข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นหรือเก็บรวบรวมไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเก็บรวบรวมไว้ตามนโยบายฉบับนี้ วิธีการเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับข้อมูลผู้ใช้งาน ที่เราอาจเก็บรวบรวมไว้สาหรับผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถใช้ในการให้บริการต่างๆได้ รวมถึง

ข้อมูลที่เก็บจากผู้ใช้บริการ ได้แก่ ทางเราอาจเก็บข้อมูลต่างๆดังนี้

(ii) ข้อมูลที่ได้จากการบริการภายนอก เป็นบริการเท่าที่ผู้ใช้งานอนุญาตให้ใช้ประกอบบริการต่างๆ; บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้จากบริการภายนอกการให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการในสังคมออนไลน์ตามขอบเขตที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ใช้กับการให้บริการในขณะนั้น: รหัสประจำตัวที่ผู้ใช้บริการใช้สาหรับบริการภายนอกดังกล่าว; และ การยินยอม

(iii) ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้สำหรับการใช้งานโดยผู้ใช้บริการในการให้บริการต่างๆ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อมีการเข้าถึงหรือมีใช้งานการให้บริการต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลสถานีงาน ข้อมูลบันทึกผู้เข้าใช้ คุกกี้ และรหัสประจำตัวที่ไม่ระบุตัวตน ข้อมูลสถานที่


ข้อมูลของผู้ใช้บริการอาจถูกนำไปใช้ไม่เพียงแต่สาหรับการให้บริการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3.2 เท่านั้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ด้วย

ข้อมูลของผู้ใช้บริการมีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับเตรียมข้อมูลไว้สาหรับการให้บริการ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

(i) การให้บริการ, การบำรุงรักษา, การป้องกัน และการปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการตอบรับการลงทะเบียนสำหรับการใช้บริการ การระบุตัวบุคคล และการคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้งาน; device information
log information
Cookies and anonymous ID
location information
(2) delivering or displaying advertisements of the Company or third parties; And device information
log information
Cookies and anonymous ID
location information
(3) other marketing. Name
E-mail address
Date of birth
Other information input by users in the form
specifies by the Company

วิธีการการแจ้งเตือน การเผยแพร่ และการขออนุญาต วิธียกเลิกการใช้งาน

ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้
(i) ข้อมูลสถานีงาน: และ
(ii) ข้อมูลสถานที่

การให้ข้อมูลแก่ภายนอก; ส่งให้แก่บุคคลอื่น: เพื่อแจกจ่ายข้อมูลสาหรับทำโฆษณาที่กาหนดเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลผู้ใช้งานจากโมดูลการเก็บรวบรวมข้อมูล โมดูลการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้จะรวมอยู่ในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทจึงให้ข้อมูลผู้ใช้งานแก่ผู้ให้บริการซึ่งโมดูลการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เป็นดังนี้
หากผู้ใช้บริการระบุการตั้งค่าบางอย่างเอาไว้ ผู้ใช้งานจะได้รับสิทธิตามความประสงค์นั้นจากบริษัททันที และการยกเลิกการใช้งานข้อมูลบางส่วนหรือข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้งาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าวที่อาจเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการของข้อมูลผู้ใช้งาน หากการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวหรือการใช้งานดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็นสำหรับบริการ บริษัทอาจไม่สามารถยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ เว้นแต่ผู้ใช้งานจะถอนตัวออกจากบริการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

5 การให้ข้อมูลแก่ภายนอก; ส่งให้แก่บุคคลอื่น: เพื่อแจกจ่ายข้อมูลสำหรับทำโฆษณาที่กำหนด เป้าหมายโดยใช้ข้อมูลผู้ใช้งานจากโมดูลการเก็บรวบรวมข้อมูล โมดูลการเก็บรวบรวมข้อมูล ต่อไปนี้จะรวมอยู่ในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทจึงให้ข้อมูลผู้ใช้งานแก่ผู้ให้บริการซึ่งโมดูลการ จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เป็นดันี้:

(1) ชื่อโมดูลในการเก็บรวบรวมข้อมูล:
(2) โมดูลการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้บริการ
(3) รายการข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งาน:
(4) วิธีและระเบียบของข้อกำหนด:
(5) วัตถุประสงค์ของการใช้งานของผู้ให้บริการ:
(6) ) ผู้ให้บริการตั้งใจให้ข้อมูลกับบุคคลที่สามหรือไม่
(7) URL ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน เว้นแต่จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
(i)บริษัทอนุญาตให้บุคคลที่สามจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนตามขอบเขตที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
(ii) ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งมอบผ่านการโอนย้ายธุรกิจ การควบกิจการหรือทาการอื่นใดที่คล้ายคลึงกั(น (br/) (iii)ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้ให้บริการสาหรับทำโมดูลการเก็บรวบรวมตามข้อ 4 ของนโยบายฉบับนี้ (br/) (iv)บริษัทต้องให้ร่วมมือกับภาครัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐหรือตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่หรือข้อผูกพันตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวมีแนวโน้มที่ถูกขัดขวางแม้จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน: และ(br/) (v)นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องได้

การใช้งานร่วมกัน

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน ดังนี้ :

(i) รายการข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่จะใช้ร่วมกัน
(ii) คู่สัญญาที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน
(iii) วัตถุประสงค์ของการใช้ร่วมกัน
(iv) ชื่อของคู่สัญญาที่รับผิดชอบข้อมูลของผู้ใช้บริการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ใช้บริการในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการได้ทันทีหลังจากมีการยืนยันตัวบุคคลแล้ว (หรือแจ้งให้ทราบถึงการไม่มีอยู่ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว) ในขอบเขตที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ แต่ท่านยินยอมและอนุญาตให้เรามอบหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลดังต่อไปนี้:
a.
b. บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อย บริษัทที่ถือครองของ iPay88 รวมถึงกิจการในอนาคตภายใต้ iPay88
c. หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานตามกฎหมาย หน่วยงานที่บังคับใช้ตามกฎหมาย
d. ผู้ตรวจสอบบัญชี นักบัญชี ทนายความ ภายใต้ iPay88
e. ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง บริษัทในเครือของ iPay88
f. บริการ/ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์อื่น ที่เห็นว่าจาเป็นหรือเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น (รวมถึงผู้ที่อยู่นอกประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขของความลับและระดับการรักษาความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกัน)
g. บุคคลภายใต้หน้าที่รักษาความลับของ iPay88
h. วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราเห็นว่าจาเป็น และ/หรือตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับ คาแนะนา และ/หรือหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกาหนดการเปิดเผยข้อมูลนั้นจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในประกาศนี้หรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์หลักของการเก็บรวบรวม

นอกจากนี้ทางเราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือข้อสงสัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เฉพาะช่วงระยะเวลานึงที่จาเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หลังจากนั้นทางเราจะดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกทาลาย ไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลถูกลบอย่างถาวร ซึ่งเหตุผลที่จะจัดเก็บข้อมูลของคุณต่อไปแม้ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้แล้วก็ตาม มีดังนี้:
(i) การดำเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเป็นทางการและการควบคุมเทคโนโลยีที่จำเป็น เช่น ไฟร์วอลล์ (Firewall), การควบคุมรหัสผ่าน, การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ, การเข้าสู่ระบบ และการตรวจสอบ ฯลฯ
(ii) กระบวนการควบคุม เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ กาหนดบทบาทและความรับผิดชอบ และพนักงานต้องมีความรู้พื้นฐาน
(iii)กระบวนการควบคุม เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ กาหนดบทบาทและความรับผิดชอบ และพนักงานต้องมีความรู้พื้นฐาน

การตลาดทางตรง

ทางเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆของทางเรา ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องกับความสนใจของท่าน เว้นแต่ท่านได้ทำการร้องขอเป็นอย่างอื่นในบางสถานการณ์เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ค้าและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ต้องการ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะการที่คุณได้สมัครเป็นสมาชิกสาหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะซึ่งต้องการการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและ / หรือเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย (รวมถึงหลักเกณฑ์แนวทางและ / หรือข้อผูกพัน) ที่เกี่ยวข้องกับ [บริษัท ]ทางเราจะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวนี้อย่างดีและมีภาระหน้าที่ในการรักษาความลับนี้หากท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดและโปรโมชั่น กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง และให้ถือว่าคาแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่าสุดของคุณต่อทางเรามีผลเหนือกว่า

สิทธิ์ในการเข้าถึงและการแก้ไข

ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2553 (PDPA) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจไม่ถูกต้อง ล้าสมัย ไม่สมบูรณ์หรืออาจทำให้เข้าใจผิดได้ ในส่วนนี้ คุณอาจ:
(i) ขอตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบันทึกของทางเรา
2. (ii)ขอให้ทางเราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย ไม่สมบูรณ์หรือทาให้เข้าใจผิด
(iii)ขอสำเนาข้อมูลจากทางเรา
สำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล เมื่อทางบริษัทได้รับคำร้องและรับทราบคำขอดังกล่าวแล้ว ทางเราจะพิจารณาว่าข้อมูลนั้นจาเป็นต้องมีการแก้ไขหรือไม่ หากมีข้อขัดแย้งใดๆทางเราจะระบุเหตุผลที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเช่น การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือมีผลกระทบต่อกฎระเบียบ

ตามพระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2553 (PDPA) และในขอบเขตที่ไม่จำกัดโดยกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ทางเราอาจ:
(i) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ สำหรับการร้องขอของท่านในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในอนุสัญญาย่อย พระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2553 (PDPA) และ
(ii) ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและทางบริษัทจะมีการแจ้งเหตุผลที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการกระทำดังกล่าว

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกประเทศไทย

ทางเราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทยหากผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใดของเราที่มีส่วนร่วมในการให้บริการนั้นอยู่ภายนอกประเทศไทย คุณยินยอมให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทยในกรณีที่จาเป็นต้องปฏิบัติตามการดำเนินการของบริการ / ผลิตภัณฑ์ที่คุณลงทะเบียนไว้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ารายดังกล่าวจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทำอย่างอื่นนอกเหนือจากการจัดหาผลิตภัณฑ์และ / บริการที่บริษัททำสัญญาไว้

สอบถามข้อมูล

หากมีข้อเสนอแนะ คำถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อสอบถามใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ สามารถติดต่อที่:
เบอร์โทรศัพท์: +662 080 6122
อีเมล: Marketing@ipay88.co.th
สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอเพย์88 (ประเทศไทย) จำกัด
CapitalTower, 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ชั้นที่ 10 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ในอนาคตหรือเป็นครั้งคราว การแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่กระทำโดยบริษัทให้ถือเป็นข้อผูกมัดผู้ใช้บริการทุกคนในทุกๆ เรื่อง และไม่ว่าบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขนั้นหรือไม่ก็ตาม.