iPay88 Payment Gateway Service
เงื่อนไขในการให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้บังคับใช้ระหว่าง (i) บริษัท (Company) ผู้ประกอบการขายสินค้าและ/หรือธุรกิจบริการ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอใช้บริการ IPAY88 เพื่อรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตและรับชำระค่าสินค้าและบริการ (bill payment) ของธนาคารซึ่งมีส่วนร่วมในการให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ธนาคาร”(bank)) โดยใช้บริการผ่าน IPAY88 และ (ii) IPAY88 เป็นบริษัทที่ดำเนินการเป็นผู้ให้บริการในฐานะตัวแทนรับชำระเงินผ่านบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์และการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (bill payment) สำหรับบริษัทดังนี้

ข้อ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1.1 บริษัทขอแต่งตั้งให้ iPay88 เพื่อให้บริการตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ตลอดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1 ด้านล่างและ iPay88 ตกลงที่จะรับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการแก่บริษัท

1.2 , บริษัทผู้เสนอหรือขายสินค้าและ/หรือให้บริการโดยนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและ/หรือ บริการดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ตและ/หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามข้อตกลงกับธนาคารของผู้ถือบัตรเครดิต VISA และ/หรือ Mastercard, JCB, Debit Card และ/หรือการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ถือบัตร”(card holder)) ผู้ถือบัตรสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านบัตรเครดิตหรือระบบ bill payment อย่างไรก็ตามสินค้าและ/หรือบริการที่บริษัทเสนอขายจะต้องไม่ละเมิดศีลธรรมอันดีของประชาชน กฎหมาย หรือข้อบังคับของรัฐบาล หรือไม่ละเมิดสิ่งที่ทำให้มีผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท IPAY88 หรือเป็นเหตุทำให้ iPay88 เสื่อมเสียชื่อเสียงในกรณีที่บริษัทฝ่าฝืน ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการที่ระบุไว้ข้างต้น และปรากฎว่าบริษัทขายหรือให้บริการในหมวดที่เป็นประเภทของยา รับพนันใดๆ หรือให้บริการใดๆที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร หรือบริการหาคู่ หรือขายบุหรี่และยาเสพย์ติด หรือขายและ/หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพลง ดนตรี (ซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาติให้เผยแพร่หรือมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา) หรือสินค้า/และ หรือบริการในอนาคตที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายศีลธรรมอันดีของประชาชน ฝ่าฝืนข้อบังคับตามวรรคหนึ่งในอนาคต บริษัทตกลงว่า IPAY88 มีสิทธิ์ในการยุติการเป็นผู้ให้บริการแก่บริษัทโดยทันทีตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ในกรณีที่เกิดการสูญเสียจากการกระทำดังกล่าว บริษัทตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ IPAY88 ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ IPAY88 ได้แจ้งไปยังบริษัทในกรณีที่ IPAY88 เกิดความเสียหายหรือถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบจากบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากบริษัทไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายใดๆ หรือไม่ว่าเนื่องจากการผิดนัดใดๆของบริษัท บริษัทตกลงที่จะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกๆด้าน หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น ทาง IPAY88 จะไม่เข้าร่วมการดำเนินการใดๆ และ IPAY88 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้กับบริษัทในทันที

1.3 บริษัทจะต้องได้รับใบสั่งซื้อ และส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการ (แล้วแต่กรณี) ตามคำสั่งซื้อของผู้ถือบัตรตามข้อผูกพันธ์ในการโฆษณาผ่านวิธีการสื่อสารใดๆตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 และบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวและดำเนินการด้วยตนเอง IPAY88 ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานดังกล่าว

1.4 บริษัทควรแจ้งให้ผู้ถือบัตรกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของตนบนเว็บไซต์และ IPAY88 จะเป็นผู้เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร

1.5 บริษัทได้รับทราบและตกลงในเงื่อนไขการให้บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ถือบัตรผ่านทางเว็บไซต์ว่า IPAY88 จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายการสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทไปยังธนาคารโดยตรง ธนาคารจะแยกรายการสินค้าและ/หรือบริการ ซึ่ง IPAY88 จะส่งข้อมูลรายวันไปที่ธนาคารและโอนเงินจำนวนหนึ่งไปยังบัญชี IPAY88 ของบริษัทตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท บริษัทตกลงว่าธนาคารมีสิทธิ์หักกค่าบริการที่ถูกกำหนดโดย IPAY88 และมีสิทธิ์เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัทจะต้องชำระ โดย IPAY88 หักเงินก่อนโอนเงินเข้าบัญชี

1.6 บริษัทตกลงที่จะรับผิดชอบรายการใบสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่ผู้ถือบัตรใช้บริการผ่านระบบ IPAY88 และ IPAY88 โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทเฉกเช่นเดียวกับบริษัทได้ให้บริการแก่ผู้ถือบัตรโดยตรง รวมถึงรายการบริการที่ธนาคารผู้ออกบัตรหรือผู้ถือบัตรปฏิเสธภายหลัง

1.7 บริษัทจะต้องจัดส่งสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามที่โฆษณาไว้ ผู้ถือบัตรต้องได้รับสินค้าอย่างถูกต้องเต็มจำนวนและสินค้าดังกล่าวต้องไม่มีข้อบกพร่องใดๆ บริษัทต้องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าและเก็บเอกสารรับรองหรือหลักฐานการส่งมอบสินค้าของผู้ถือบัตรอย่างน้อย 18 เดือน อย่างไรก็ตาม IPAY88 จะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่องของสินค้าหรือบริการ

1.8 ในกรณีที่บริษัทกำหนดให้ การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการเป็นไปตามการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้รับทราบและยอมรับว่าธนาคารอาจโอนเงินเป็นสกุลเงินบาท และในอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผู้ถือบัตรทำรายการชำระเงินและ IPAY88 ยืนยันการทำธุรกรรมดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหลังหักจากค่าธรรมเนียมตามที่ IPAY88 กำหนดและภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

1.9 บริษัทรับทราบและตกลงว่าในกรณีที่ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านระบบ IPAY88 บริษัทจะต้องแจ้งว่าผู้ถือบัตรตกลงที่จะชำระเงินผ่านหมายเลขบัตรเครดิตที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแก่ธนาคารและ IPAY881.10 การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือบัตร บริษัทจะต้องระบุข้อมูลเหล่านี้ไว้บนหน้าเว็บไซต์

 • ชื่อบริษัท หรือชื่อร้านค้า
 • ระบุว่าบริษัทใช้บริการ iPay88 ระบุชื่อและ/หรือโลโก้ของ iPay88 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
 • มีเครื่องหมายสีเต็มรูปแบบเพื่อระบุว่าสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'การรับบัตร');
 • ราคาของสินค้าและ/หรือบริการต่อหน่วย
 • รายละเอียดของสินค้าและ/หรือบริการที่นำเสนอขาย คำอธิบายที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่บริษัทเสนอขาย
 • ระบุว่ามีการค้ำประกันและ/หรือการรับประกันใด ๆ ที่ได้รับจากซัพพลายเออร์และ/หรือผู้ผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดังกล่าว
 • ระบุหรือระบุนโยบายการคืนสินค้า / การคืนเงิน (refund and return policy) และข้อกำหนดในการขายและการซื้อผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการซึ่งลูกค้าต้องยอมรับ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการลูกค้า ซึ่งได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ Email address
 • เขตหรืออำเภอที่ตั้งของบริษัท (บริษัทต้องตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)
 • เงื่อนไขและข้อตกลงในการขายและการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ
 • สกุลเงินที่เสนอขายสินค้าและ/หรือบริการ ระบุสกุลเงินของธุรกรรม มูลค่าของผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการและค่าจัดส่งและ / หรือค่าขนส่งจะต้องเป็นสกุลเงินไทยบาท (Thai Baht)
 • นโยบายการจัดส่งสินค้า วิธีการจัดส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้า
 • เงื่อนไขในการส่งออก (ถ้ามี)
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตาม พ.ร.บ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2010;
 • ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยและนโยบายในการส่งรายละเอียดธุรกรรมการชำระเงิน
 • ข้อจำกัดทางกฎหมาย (ถ้ามี)


1.11 บริษัทต้องขายสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ผู้ถือบัตรในราคาขายที่ประกาศต่อสาธารณชนและต้องไม่สูงกว่าราคาขายสินค้าและ/หรือบริการที่ขายด้วยเงินสด และไม่คิดค่าบริการอื่นเพิ่มหรือไม่คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นกับผู้ถือบัตรเนื่องจากผู้ถือบัตรชำระเงินผ่านระบบธนาคารและ/หรือ IPAY88 ในกรณีที่มีการส่งเสริมการขาย เช่น ให้ส่วนลด ของขวัญหรือสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทั่วไป บริษัทตกลงที่จะให้บริการส่งเสริมการขายแบบเดียวกันกับผู้ถือบัตร บริษัทไม่เสนอผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด หรือใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์

1.12 ในกรณีที่มีการดำเนินการใดๆที่น่าสงสัยเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของสินค้าและ/หรือบริการ บริษัทตกลงว่า IPAY88 และ/หรือธนาคารมีสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบหรือขอเอกสารหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

1.13 ในกรณีที่ธนาคารและ/หรือ IPAY88 ได้รับแจ้งจากผู้ถือบัตรหรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตว่า ตนไม่ได้ซื้อหรือขอใช้บริการใดๆจากบริษัท ธนาคารและบริษัทจะต้องมีการพิสูจน์คำสั่งดังกล่าว บริษัทตกลงให้ IPAY88 หักเงินจากบัญชีบริษัทที่เปิดบัญชีกับ IPAY88 หรือบริษัทตกลงที่จะคืนเงินที่ถอนจากบัญชีดังกล่าวไปยัง IPAY88 รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและ/หรือบริการ เช่น ค่าจัดส่ง ค่าประกัน ฯลฯ ในกรณีนี้บริษัทตกลงที่จะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบกับ IPAY88

ในกรณีที่ผู้ถือบัตรหรือธนาคารผู้ออกบัตรแจ้งมาที่ธนาคารหรือ IPAY88 ว่ามีความประสงค์จะยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการภายใน 45 วัน (สี่สิบห้าวัน) นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้าหรือบริการหรือภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ถือบัตรสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้รับสินค้าและ/หรือบริการ หรือการส่งมอบมีความล่าช้ากว่าที่ตกลงกันไว้ หรือไม่ได้รับเต็มจำนวนตามที่ตกลงกันไว้ หรือสินค้าหรือบริการดังกล่าวเกิดชำรุดเสียหาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันไว้ บริษัทตกลงให้ธนาคารยกเลิกหรือระงับการชำระเงินของผู้ถือบัตรในกรณีที่ธนาคารหักเงินจากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร หากการซื้อดังกล่าวเป็นการทำธุรกรรมภายในประเทศ บริษัทตกลงให้ธนาคารคืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ถือบัตรภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัตรสามารถพิสูจน์ให้ธนาคารและ IPAY88 ได้ทราบ ในกรณีที่การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ผู้ถือบัตรได้รับเงินคืนภายใน 60 วัน (หกสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัตรสามารถพิสูจน์ให้ธนาคารและ IPAY88 ได้ทราบ บริษัทตกลงให้ IPAY88 สามารถหักเงินจากบัญชีของผู้ถือบัตรที่เปิดบัญชีไว้กับ IPAY88 รวมถึงค่าจัดส่ง ค่าประกัน ไปยัง IPAY88 ในกรณีนี้ IPAY88 และธนาคารสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนและบริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบกับ IPAY88 ทุกประการ

1.14 บริษัทมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขาย บริษัทต้องส่งเอกสารการสั่งซื้อ เอกสารการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวให้กับ IPAY88 ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอเอกสารจาก IPAY88 บริษัทต้องเก็บเอกสารดังกล่าวอย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวและเก็บหลักฐานทั้งหมดที่ผู้ถือบัตรตกลงว่าธนาคารสามารถหักเงินจากบัญชีของตนได้จนกว่าผู้ถือบัตรจะยกเลิกการรับบริการจากบริษัทหรือจนกว่าผู้ถือบัตรจะมีการยุติข้อตกลงนี้

บริษัทตกลงที่จะจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อหรือบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 12 เดือน (สิบสองเดือน) จากวันที่มีการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ในกรณีที่ลูกค้าหรือ IPAY88 เกิดมีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบข้อมูล ดังนั้นลูกค้าหรือ IPAY88 อาจขอให้บริษัทส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยัง IPAY88 ได้ตลอดเวลา ในการณีที่ IPAY88 ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้ตามที่ขอไป IPAY88 มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินดังกล่าวนับจากวันที่ IPAY88 ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจำนวนนั้นได้จนกว่า IPAY88 จะสามารถเรียกเก็บเงินได้สำเร็จ

1.15 บริษัทต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆของผู้ถือบัตรและ/หรือระบบข้อมูลของ IPAY88 และ/หรือธนาคาร ต่อบุคคลอื่น และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจอื่นยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก IPAY88 ในกรณที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายหรือเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ที่บริษัทให้ข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยต่อผู้อื่นโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม บริษัทตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

1.16 หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมประเภทของธุรกิจและ/หรือสินค้าและ/หรือบริการ ตัวแทนจำหน่าย โดยบริษัทและ/หรือชื่อบริษัทและ/หรือชื่อเว็บไซต์บริษัท และ/หรือกระบวนการขายและ/หรือให้บริการผ่านวิธีการสื่อสารและ/หรือวิธีการชำระเงินผ่านทางกลไกลใดๆ บริษัทจะต้องแจ้งให้ IPAY88 ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน (สามสิบวัน) ก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และเข้าใจตรงกันว่าต้องมีการขอสมัครสมาชิกใหม่ IPAY88 จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธหรือยอมรับใบสมัครใหม่โดยมีการแก้ไขค่ารรมเนียม อัตราค่าบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นำเสนอในเอกสารนี้

1.17 บริษัท ตกลงว่าจะไม่ให้บริการดังกล่าวกับร้านค้าอื่นเว้นแต่ บริษัท ดังกล่าวแจ้ง IPAY88 และได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก IPAY88.

1.18 บริษัทตกลงและยอมรับบริการภายใต้เงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎของบัตรหรือข้อกำหนดใดๆของบริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของกฎระเบียบหรือเนื้อหากฎของบัตรหรือความต้องการใดๆ บริษัทยินยอมที่จะให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้โดยอัตโนมัติและปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งทาง IPAY88 จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว

1.19 บริษัทต้องประสานงานและแจ้งข้อมูลให้ IPAY88 ทันทีหากมีเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:

1.19.1 หากเกิดการโกง การฉ้อฉล การละเมิดหรือการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรเครดิตของลูกค้า

1.19.2 บริษัทพบว่าบุคคลที่ทำธุรกรรมไม่ได้เป็นเจ้าของบัตรเครดิตซึ่งการทำธุรกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการโกงโดยใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นในการซื้อสินค้าและ / หรือบริการ

1.20 ในกรณีที่ IPAY88 พบว่าบริษัท ใช้ช่องทางการชำระเงินที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้เพื่อชำระหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินค้าและ / หรือบริการดังกล่าวบนเว็บไซต์ภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าและ / หรือบริการเนื่องจากไม่ได้รับสินค้าและ / หรือบริการดังกล่าวหรือสินค้าหรือบริการดังกล่าวไม่ได้ส่งมอบตรงเวลาหรือสินค้าและ / หรือบริการดังกล่าวไม่สมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง IPAY88 มีสิทธิที่จะระงับการโอนเงินค่าสินค้าและ / หรือบริการที่ต้องจัดส่งให้บริษัท ในเรื่องนี้บริษัทตกลงว่าจะไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

ในกรณีเช่นนี้ IPAY88 อาจขอให้บริษัทจ่ายค่าปรับสำหรับเหตุผลดังกล่าวข้างต้นในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของยอดรวมที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้บริษัท

1.21 บริษัทยอมรับว่า IPAY88 มีสิทธิตามกฎหมายและขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการรับเงินตามข้อตกลงนี้และ IPAY88 ได้รับการอนุมัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทไม่มีสิทธิในการคัดลอกแก้ไขหรือเผยแพร่ ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ให้ถือว่าบริษัทละเมิดสิทธิของ IPAY88 และจะต้องจ่ายค่าเสียหายทั้งหมด

1.22 บริษัทยอมรับและรับทราบว่าการชำระเงินทั้งหมดที่ลูกค้าจ่ายให้กับ IPAY88 ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้อง ยกเว้นกรณีที่บริษัทอ้างสิทธิ์กับ IPAY88 ภายใน 3 วันนับจากวันที่ IPAY88 แจ้งให้บริษัทว่าจำนวนเงินดังกล่าวไม่ถูกต้อง

1.23 บริษัทตกลงและรับทราบว่าการชำระเงินของลูกค้าผ่านระบบ IPAY88 อาจมีการกระทำโดยการโกงหรือฉ้อโกงและ บริษัทมีความเสี่ยงที่จะพบกับเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนั้น บริษัทตกลงและยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ในการเกิดความเสี่ยงดังกล่าว


ข้อ 2 การเก็บเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต

2.1 บริษัทยินยอมให้ธนาคารเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเครดิตเฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรที่ส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อธนาคารเท่านั้น

2.2 บริษัทมีหน้าที่ในการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าของบริษัท

2.3 ในกรณีที่มีการคืนเงินค่าสินค้าและ / หรือยกเลิกการให้บริการหรือส่วนลดสินค้าและ / หรือบริการหลังจากเสร็จสิ้นการชำระเงินแล้ว บริษัทตกลงที่จะคืนเงินสด ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารอื่นให้กับผู้ถือบัตรโดยตรง

2.4 ในกรณีที่มีการคืนเงินค่าสินค้าและ / หรือบริการที่จะโอนให้กับลูกค้า การคืนเงินจะใช้สำหรับการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต การคืนเงินผ่านธนาคารออนไลน์อยู่ภายใต้ข้อตกลงและอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษัท

2.5 โดยการยอมรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บริษัทตกลงว่าหากธุรกรรมมีการย้อนกลับคืนไปที่เดิม (reversals) รายการที่เกิดขึ้นในการชำระเงินโดยบัตรเครดิตที่ชำระให้กับบัญชีของตน iPay88 จะคืนเงินและหักล้างยอดคงเหลือในบัญชีของบริษัทซึ่งเก็บรักษาไว้กับ iPay88 เพื่อจ่ายเงินสำหรับการย้อนกลับของรายการนั้น บริษัทจะไม่ดำเนินการตามกฎหมายกับ iPay88 เรื่องไม่มีการชำระเงินเนื่องจากต้นเหตุเกิดจากการย้อนกลับของรายการ หากยอดเงินในบัญชีของบริษัทไม่เพียงพอ บริษัทจะยินยอมให้ iPay88 คืนเงินผ่านทางอื่นภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร


ข้อ 3 อื่นๆ

3.1 ความล่าช้า หรือการยกเว้นใดๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิตามกฎหมายของ IPAY88 หรือภายใต้ข้อตกลงนี้ จะไม่ถือว่า IPAY88 สละสิทธิ์หรือให้ความยินยอมแก่บริษัทในการทำผิดข้อตกลงนี้

3.2 บริษัทตกลงว่าการดำเนินการใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ของ IPAY88 จะถือว่า IPAY88 อำนวยความสะดวกแก่บริษัทตามวิธีใช้ของผู้ถือบัตรเท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องจากความล่าช้า ข้อบกพร่องเรื่องความสูญเสียรวมถึงคุณภาพของสินค้าและ / หรือบริการไม่ว่าในกรณีใด บริษัทตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความล่าช้า ความบกพร่องของสินค้าสินค้าสูญหายและคุณภาพของสินค้าและ / หรือข้อบกพร่องและบริษัทจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จาก IPAY88

3.3 บริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีอากร ค่าอากรณ์แสตมป์ ค่าธรรมเนียมที่กฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลกำหนด

3.4 เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและ / หรือในกรณีที่ IPAY88 เล็งเห็นว่าเหมาะสม บริษัทยินยอมให้ IPAY88 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือธุรกิจของบริษัทที่ให้ไว้กับ IPAY88 แก่บุคคลใดๆ โดย IPAY88 ไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากบริษัท บริษัทตกลงว่าจะไม่ขอให้มีการพิจารณาหรือก่อให้เกิดความเสียหายจาก IPAY88 อย่างไรก็ตามความยินยอมที่ให้ไว้ในข้อนี้จะถือว่าเป็นการยินยอมซึ่งกันและกันแม้ว่าข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง

3.5 บริษัทรับทราบว่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม IPAY88 ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการของบริษัท หรือบริษัทมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหรือข้อบังคับที่พิจารณาในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้หรือกฎและข้อบังคับที่จะใช้ต่อไปในอนาคต และจากเหตุการณ์ดงกล่าวที่ IPAY88 ต้องชำระเงินค่าปรับและ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ตามที่หน่วยงานรัฐบาลและ/หรือ สมาคมบริการบัตรวีซ่าระหว่างประเทศ (Visa International Service Association) บริษัทมาสเตอร์การ์ดอินเตอร์เนชั่นแนล (Mastercard International Incorporated ) และ / หรือบัตรเครดิตประเภทอื่นและ / หรือภาคอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์อย่างถูกต้องในการเรียกค่าปรับ บริษัทตกลงที่จะรับผิดชอบต่อค่าปรับและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ IPAY88 ทุกประการ และ IPAY88 มีสิทธิ์ที่จะหักค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายรวมถึงดอกเบี้ยทั้งหมดจากบัญชีของบริษัทและ/หรือ บัญชีอื่นๆที่บริษัทเปิดไว้กับ IPAY88

3.6 ในกรณีที่บริษัทให้ข้อมูลต่างๆไว้กับ IPAY88 เช่นคุณสมบัติพื้นฐานของบริษัท สถานะ และงบการเงิน รวมถึงการมอบให้ IPAY88 และ/หรือธนาคารที่ระบุในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง นั้นไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือมีความเข้าใจผิด บริษัทยอมรับว่า IPAY88 อาจพิจารณาว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้และ IPAY88 มีสิทธิ์ยกเลิกบริการได้ทันทีและในกรณีที่เกิดความเสียหายจากข้อมูลดังกล่าวบริษัทตกลงที่จะรับผิดชอบต่อ IPAY88

3.7 บริษัทรับทราบและตกลงแต่งตั้ง IPAY88 เพื่อรับชำระเงินตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด


ข้อ 4 การยกเลิกบริการ

4.1 ระยะเวลาของข้อตกลงนี้จะเริ่มในวันที่เริ่มดำเนินการและเว้นแต่ได้มีการยกเลิกหรือขยายเวลาก่อนหน้านี้ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง สัญญาจะสิ้นสุดในอีกยี่สิบสี่ (24) เดือนหลังจากนั้น (“ระยะเวลา”) โดยมีเงื่อนไขว่าสัญญาฉบับนี้จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นประจำทุกปีเมื่อหมดอายุ เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญากับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาปัจจุบัน

4.2 Company agreed that IPAY88 may change, amend the contents of this Memorandum, whether all or in parts, whenever they think fit. However, company always keep themselves updated on any modified clause by visiting this Terms and Conditions page.

4.3 ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามหนังสือบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่ว่าข้อไหนก็ตาม IPAY88 มีสิทธิ์ที่จะยุติการให้บริการโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า นอกจากนี้จะถือว่าบริการตามข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดทันที

4.4 ในกรณีหนังสือบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ยุติลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทว่าไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ที่ถูกยกเลิก จนกว่าบริษัทจะแก้ไขตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้

4.5 ในกรณีหนังสือบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ยุติลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทตกลงให้ IPAY88 มีสิทธิ์ที่จะหักเงินจากบัญชีบริษัทที่เปิดไว้กับ IPAY88 ทันทีเพื่อชำระหนี้ใดๆภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทตกลงที่จะมีบัญชีดังกล่าวไว้กับ IPAY88 อย่างน้อย 6 (หก) เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

4.6 ในกรณีที่ IPAY88 ประสงค์ที่จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ IPAY88 ต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน ก่อนวันยกเลิก